Zářijový Hotspot Talks webinář nás zavedl do velice komplexního světa cirkulárních zakázek. Členové Českého cirkulárního hotspotu se shodují na obrovském významu tohoto tématu pro transformaci ekonomiky jako celku. Ale jak docílit, aby se kritéria cirkularity začala ve velkém objevovat v zakázkách – ať už veřejných nebo soukromých? S cílem najít odpověď členové Hotspotu cirkulární zakázky analyzovali z různých úhlů – z pohledu veřejného zadavatele, soukromého zadavatele i dodavatele. Zkušenosti z praxe ukazují, že úspěch závisí na osvětě v tématu a aktivním dialogu všech stran, které se zakázky účastní. Tento Hotspot Talks byl otevřen pro širokou veřejnost v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.

Napříč všemi vstupy jednotlivých řečníků se neslo jednotné poselství podpořené příklady z praxe – úspěšné rozšíření cirkulárních zakázek v každodenním pracovním životě dnes závisí především od větší komunikace zadavatele a dodavatele. Tato komunikace má několik podob, které řečníci představili. 

Veřejný zadavatel: začněte interní komunikací o přínosech cirkulárních zakázek

Pavel Broum, vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu zemědělství, akcentoval potřebu interní komunikace uvnitř zadavatele a jasné definování cílů v oblasti cirkulárních zakázek. Ze všeho nejdřív je potřeba přesvědčit top management veřejné organizace, že cirkulární zakázky mají smysl. Zkušenosti  dále ukazují, že pokud se veřejný zadavatel rozhodne cirkularitu do svých zakázek aplikovat, měl by to dělat postupně, krok za krokem. Většinou není efektivní zavést velké množství principů cirkularity do zakázek najednou.  Jeho doporučení je proto soustředit se na několik málo cirkulárních prvků, které jsou v souladu s cíli příslušné organizace. U někoho to může být úspora energie, u jiného zase snižování emisí či šetrné nakládání s potravinami. „Cirkulární prvek, který si organizace nakonec vybere dle svých cílů, se totiž musí následně snažit do hloubky předat celému dodavatelskému řetězci,” vysvětluje Broum. Z praktických příkladů cirkulárního zadávání v Čechách uvedl Pavel Broum most z kůrovcového dřeva v jihočeských Bohunicích, o němž jsme psali v jiném článku na tomto webu. Ministerstvo zemědělství také vytvořilo vlastní metodiku pro zadavatele cirkulárních zakázek, Průvodce využitím dřeva ve veřených zakázkách.

Víte, že téma cirkulárního zadávání zpracoval INCIEN v několika publikacích? Příručka Cirkulární veřejné zakázky a soukromé nákupy je k dispozici
ONLINE A ZDARma.

Soukromý zadavatel: základem je vést dialog s dodavateli o cirkulárních kritériích

Petra Vrbová, ředitelka nákupu v GasNet, považuje již existující metodiky českých ministerstev pro udržitelné zadávání  za velmi cenné podklady pro nákupní oddělení soukromých firem. Potřebu hloubkové edukace dodavatelského řetězce, kterou Pavel Broum doporučuje, vysvětlila na aktuální praxi GasNetu. Ten právě rozbíhá edukační semináře Sustainable Procurement pro své dodavatele. Hlavními tématy jsou cirkulární ekonomika a odpady, vozový park, vodík v distribuční síti a udržitelné finance. Vrbová zdůrazňuje, že vedení dialogu o environmentálních kritériích zakázky s dodavateli je pro GASNet klíčové. Dodavatelé mají produktové know how. Dokáží nám doporučit, jak lze inovovat produkt či službu tak, aby byl více ekologický.” Environmentální kritéria při tvorbě zakázek v GasNetu nestaví nad kritérium kvality. Spíše se s dodavateli snažíme nastavit kritéria ceny, kvality a environmentální odpovědnosti tak, aby byla v rovnováze – udržovat kvalitu, bezpečnost a co nejvíce snižovat dopad na životní prostředí,” uzavírá Petra Vrbová.

Z pohledu dodavatele: cirkulární technologie existují, bariérou zůstává způsob vypsání veřejných zakázek 

Jan Skolil, technický ředitel společnosti CLASSIC Oil, jednoho z největších českých výrobců chladících kapalin, analyzoval bariéry cirkulárních zakázek z pohledu dodavatele resp. uchazeče o veřejnou zakázku. CLASSIC Oil je zpracovatelem použitých glykolových kapalin v Česku a v tomto ohledu, dle svých vlastních slov,  prakticky nemá konkurenci. Tato „konkurenční výhoda” se však ukázala ve veřejných zakázkách paradoxně spíše jako nevýhoda. Konkurenční uchazeči, kteří výrobek z recyklátu neuměli dodat, totiž žádali veřejné zadavatele o vyřazení daného kritéria – tzn. možnosti použití recyklovaného výrobku – ze zadávací dokumentace. V některých veřejných zakázkách největších přepravců (například Dopravní podnik města Prahy či přepravce Arriva) tak kritérium recyklace v minulých letech nebylo zohledněno. „I když jsme výběrové řízení s Dopravním podnikem města Prahy nakonec vyhráli, nemohli jsme následně jako dodavatel uzavírat životní cyklus použitých kapalin – nemohli jsme dodávat kapaliny s podílem recyklátu, ačkoliv je kvalita glykolové kapaliny s recyklátem stejná jako u produktu složeného pouze z panenské suroviny,” komentuje Skolil nevýhody takto vypsaných zakázek pro životní prostředí. I v tomto poměrně konzervativním segmentu se naštěstí situace mění, povědomí o cirkulární ekonomice roste a přibývá veřejných zakázek, které umožňují využití kapalin s podílem recyklátu.

Úředníkům často chybí ochota aplikovat cirkulární zakázky. Řešením jsou předběžné tržní konzultace

Eva Ryšavá z INCIEN poukázala na skutečnost, že legislativní rámec pro cirkulární zakázky už existuje – jak v evropské, tak v české legislativě. A nejen to – zadavatelé mají k dispozici velice srozumitelné a čtivé metodiky pro aplikaci cirkulárních principů při tvorbě zakázek. Kromě zmiňovaných INCIEN příruček mohou vycházet také z principů Zelených veřejných zakázek (GPP) či cirkulárních zakázek (Copper8). Takže výzvou je dnes spíš neznalost těchto nových principů či zdrženlivost úředníků je aplikovat do praxe. Jak mají úředníci překonat tuto bariéru? Dle moderátora diskuze, Stepana Vashkeviche, mají k dispozici velmi účinný zákonný nástroj – předběžné tržní konzultace podle § 33 zákona o zadávání veřejných zakázek. Tímto způsobem mohou zadavatelé mimo jiné ověřit splnitelnost zvažovaných cirkulárních kritérií ještě před tím, než začne samotné výběrové řízení. Zadavatel tak může „bezpečně testovat situaci na trhu” a konfrontovat plánovaná cirkulární kritéria s existujícími možnosti potenciálních dodavatelů. 

Budoucnost cirkulárních zakázek tvoříme už dnes

Cirkulární zadávání je třeba co nejrychleji začít aplikovat do praxe. V Českém cirkulárním hotspotu jsou si toho vědomi, proto tématu věnují patřičnou pozornost. Společné úsilí členů dnes formuje udržitelnou budoucnost ekonomiky zítřka. Přinášíme příklady dobré praxe s cílem inspirovat jak zadavatele, tak dodavatele k větší spolupráci a pochopení principů cirkularity. Proto byl také tento Hotspot Talk otevřen pro širokou veřejnost v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Pro více informací o členství, dalších akcích a fungování Českého cirkulárního hotspotu navštivte webové stránky této platformy.

Úvodní foto: profil ThisisEngineering RAEng, Unsplash.com
Foto v textu: profil David Iskander, Unsplash.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here