O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu. Příprava nové legislativy v návaznosti na oběhový balíček k odpadovému hospodářství probíhá. V průběhu tohoto roku Ministerstvo životního prostředí začíná připravovat Strategii pro cirkulární ekonomiku, ale potřebná legislativa a stabilní prostředí pro investice prozatím chybí.

Společnosti skupiny PURUM KRAFT a.s. si však závazek přechodu k cirkulární ekonomice již daly a nečekají, až stát nastaví pravidla a parametry, protože mnohé je možné konat již teď. Například v naší společnosti Purum zastáváme principy cirkulární ekonomiky nejenom ve vlastních aktivitách, firemní kultuře a našich zařízeních, ale učíme je i významné průmyslové podniky, které jsou našimi zákazníky. Na českém a slovenském trhu tak nabízíme čistě ekologické řešení v problematice v nakládání s odpady. Vždy jsme preferovali recyklaci a materiálové využití odpadu, které jsou nejekologičtějším způsobem nakládání s odpady a jednou z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji. Rád bych, aby náš přístup byl inspirací i pro ostatní společnosti.

Recyklace surovin

Provozujeme několik významných recyklačních center k využívání druhotných surovin, kde dochází k vysoké míře materiálového zhodnocení odpadů. Právě druhotné suroviny jsou klíčové pro rozběh cirkulární ekonomiky a celý proces mohou rozhýbat pouze výrobní společnosti, na jejichž produkci je navázána i vysoká produkce odpadu. Proto se do cirkulární ekonomiky snažíme zainteresovat i naše zákazníky. Zde tyto principy vedou nejenom k minimalizaci produkce odpadu, snížení zátěže na životní prostředí a šetření omezených cenných přírodních zdrojů, ale firmám přináší i ekonomické úspory a značné zisky v důsledku úspor materiálu a energie.

Opětovné využití plastů v automobilovém průmyslu

Ekologických i ekonomických úspor dosahujeme ve spolupráci s automobilovým průmyslem. V Rynolticích u Liberce odlakováváme vadně nalakované automobilové nárazníky z výrobní linky. Tento odlakovaný plast dále regranulujeme a vracíme výrobci zpátky do jeho závodu k další výrobě, například automobilových podběhů. Jedná se o uzavřený recyklační proces.

Náhrada primárních surovin ve stavbách

Druhotné suroviny mají velké uplatnění i ve stavebnictví. Jenom ke stavbě lidských obydlí je celosvětově spotřebováváno 50 % veškerých zdrojů. Součástí holdingu je stavební společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s., která recykluje stavební materiály. Nejmodernějšími technologiemi zpracováváme cihelnou stavební suť, betonovou suť, živičné sutě či výkopovou zeminu. Recyklát poté využíváme jako stavební výrobek k terénním úpravám, rekultivacím skládek, zásypům a dalším povrchovým úpravám.

Recyklace PET materiálu i vody

Na českém trhu se každoročně uvede do oběhu na téměř 60 000 tun PET lahví. V našem zařízení v Plané nad Lužnicí použité lahve recyklujeme na tzv. PET flakes (vločky), které se v konečném důsledku objeví v dresech českých olympioniků, ve výplních zimních bund či v automobilových dílech nebo dětských plenkách. Pomyslnou cirkulární smyčku tím ale nekončíme. Během recyklace PET vznikají také mycí vody. Abychom šetřili zdroje vody a životní prostředí, provozujeme uzavřený mycí okruh. Postavili jsme si vlastní čistírnu odpadních vod s odstředivkou, která mycí vody recykluje a po vyčištění je vrací zpátky na začátek procesu.

Ilustrativní fotografie z recyklace PET plastů

Třídění a recyklace smetků

Během běžného úklidu a čištění okresního města sesbírají zametací stroje až na 600 tisíc tun odpadu ročně. Aby tento odpad nekončil na skládkách, provozuje naše společnost AQUATEST linku na odvodnění smetků z čištění komunikací, která dokáže od odpadních vod oddělit 50 % pevných smetků a dále je využít. Ze smetků jsou oddělovány jemné frakce (písek, kamení, štěrk), které jsou používány jako zásypový materiál. Zbylou tzv. nadsítnou frakci (papír, plast, kovy, dřevo a další) třídíme dál na recyklát, kompost, či jako palivo.

Recyklace ředidel

Další využití je možné najít například i pro kapalné odpady. Ve Starém Městě u Uherského Hradiště recyklujeme upotřebená ředidla a rozpouštědla pro další použití ve výrobě nátěrových hmot.

Výzkumné aktivity pro nové druhy výrobků

V objemu produkce solární energie se Česká republika řadí na třetí místo na světě po Itálii a Německu. Panely ale mají omezenou životnost a jejich recyklace se dosud dostatečně neřešila. Aby v ČR nevzniklo 200 tisíc tun solárního odpadu, až doslouží instalované fotovoltaické panely, věnujeme se ve společnosti AQUATEST a.s. už několik let také výzkumu na poli recyklace a recyklujeme až 98 % surovin obsažených v solárních panelech.

Nebezpečené odpady zdrojem

Součástí skupiny PURUM KRAFT a.s. je i společnost BOME s.r.o., která jako jediná v ČR recykluje odpadní rtuť z laboratoří, lékařských i průmyslových tlakoměrů, světelné techniky, odpadních chemikálií a dentálních odpadů. Výstupem recyklace je rtuť o čistotě 99,9995 %, která má své použití ve stomatologii, kdy jenom v EU je spotřeba 60 tun ročně, dále ve světelné technice či porozimetrii.

I energetické využití má v cirkulární ekonomice svoji roli

Uvedené příklady ilustrují, že opravdu velkou část odpadů je možné vrátit zpět do oběhu a najít pro ně další využití. Vedle nich jsou i odpady s energetickým potenciálem, které není možné účelně recyklovat, a proto se zaměřujeme na jejich energetické využití. V posledním roce jsme provedli velmi úspěšnou spalovací zkoušku čistírenských kalů jako náhradního paliva v uhelné elektrárně, jakožto pilotní projekt v rámci připravované úpravy legislativy nakládání s čistírenskými kaly. V Mníšku pod Brdy recyklujeme použité olejové filtry, čímž získáváme vyčištěný kovový recyklát a olej k energetickému využití. Stejně tak v Chotýčanech u Českých Budějovic upravujeme zdravotnické odpady na nový sterilní produkt, který splňuje požadavky jako alternativní palivo pro energetické využití a zároveň je kvalitativně rovnocennou náhradou paliva z neobnovitelných zdrojů.

Toto je příkladem a zdaleka to není vše z našeho portfolia. Všechno jsme dokázali vybudovat a provozovat i bez zákazu skládkování, který vstoupí v platnost v rámci povinné implementace principů cirkulární ekonomiky.

Nefandíme skládkování, není to chytré, není to budoucnost, a když se chce, tak recyklovat a využívat odpady jde i nyní.

Chystáme další projekty, třídírny odpadů a recyklační centra, výrobu alternativního paliva pro energetické využití. Potřebujeme ale chytrý, logický a pragmatický přístup k těmto záměrům a dostatečnou legislativu v oblasti cirkulární ekonomiky, recyklace a energetického využití odpadů.

Autor: Daniel Kraft, majitel a předseda představenstva PURUM KRAFT a.s. (www.purumkraft.cz)

Zdroj: Odpadové forum 9/2018

Více zde: https://www.tretiruka.cz/news/mozne-je-konat-jiz-ted1/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here