Zdroj: Petr Novotný, INCIEN

Cílem této analýzy bylo poznat, co končí ve směsném komunálním odpadu a jakým směrem má vedení obce napřít své síly, aby se zlepšila míra recyklace a snížila produkce směsného odpadu. Výsledek fyzické analýzy by mohl mnohým připadat překvapivý, i když se mnoho neliší od výsledků v jiných obcích. Zajímavá zjištění z analýzy jsme shrnuli v tomto článku.

Nejdůležitější téma – biologicky rozložitelné odpady!

Obec Studená provozuje vlastní kompostárnu a obyvatelům nabízí možnost odevzdání zahradního bioodpadu do kontejnerů rozestavěných po obci. Směsný komunální odpad svezený k analýze pocházel především ze zástavby rodinných domů. Na základě těchto prvních indicií by člověk očekával, že biologicky rozložitelných odpadů ve směsném odpadu moc nebude – opak byl ale pravdou.

 Z celkem 421 kg analyzovaného odpadu bylo vyseparováno 162 kg kuchyňského bioodpadu a 14,34 kg zahradního bioodpadu. Kuchyňský bioodpad by bylo možné zpracovat v odpadové bioplynové stanici a vyrobit z něho bioplyn. Takové zařízení však nikde v okolí není.

Produkce SKO na obyvatele je přibližně 200 kg za rok. Obec Studená má 2 285 obyvatel, což odpovídá produkci 457 tun SKO za rok. Pokud budeme předpokládat, že poměr jednotlivých složek v odpadu je takový, jaký byl zjištěn při fyzické analýze, potom by byla roční produkce (kuchyňského) bioodpadu vhodného ke zpracování v bioplynové stanici ve výši 38,48 %, což je 175,85 tuny za rok. Z tohoto množství bioodpadu by bylo možné vyrobit přibližně 13 716 m3 biometanu, což je přibližně 137 MWh energie v plynu, která má při současných vysokých cenách plynu hodnotu přibližně 330 tisíc Kč. Pokud by byl tento plyn použit k pohonu autobusu na CNG, mohl by na něj ujet cca 23 tisíc km.

Průměrná domácnost v ČR spotřebuje za rok přibližně 856 m3 zemního plynu. Biometan, který by bylo možné vyrobit z bioodpadu, který končí ve směsném odpadu obce Studená, by tak mohl celoročně zásobovat 16 domácností. Metan rozkladem bioodpadu vznikne i na skládce, ten však z velké části bez užitku uniká do atmosféry, kde škodí 30krát více než emise CO2. Vyseparováním a využitím kuchyňských bioodpadů by obec ušetřila za jeho uložení na skládce a mohla by se z něho vyrobit energii, která je v současnosti velmi drahá.

Ostatní složky odpadu v normě

Z analýzy bylo dále patrné, že obyvatelé obce výborně třídí PET lahve, sklo i papír, jelikož tyto složky odpadu tvořily jen malé procento celkové hmotnosti. Oproti kuchyňskému bioodpadu tvořil zahradní bioodpad jen malou část celkové hmotnosti, což je možné přičíst kompostárně, kterou obec provozuje. Na této kompostárně by však mohla končit i část kuchyňského odpadu kompostovatelného,

který tvořil největší jednotlivou složku odpadu s hmotností téměř 102 kg, což je 24 % analyzovaného množství. Měkkých plastů bylo v odpadu jen něco přes 10 kg, ale vzhledem k jejich nízké objemové hmotnosti byly značně objemné.

Zdroj: Petr Novotný, INCIEN

Co s odpadem, který již nebylo možné dotřídit?

K odpadu, který již není možné recyklovat a zařadit do žádné z kategorií, patří většinou odpad znečištěný, kompozitní nebo tak drobný, že ho prakticky nelze roztřídit. I v rámci směsného odpadu jsme však sledovali několik kategorií. Největší z nich tvořil odpad infekční – použité dětské plíny a papírové ubrousky. Infekčního odpadu bylo ve vzorku 39 kg, což tvořilo 9,3 % analyzovaného odpadu. Téměř 3 % odpadu tvořilo použité stelivo pro kočky. Množství popela ve zbylé sypké směsi jsme odborným úsudkem odhadli na 31 kg (polovina hmotnosti sypkého odpadu).

Edukační rozměr analýz odpadu

Fyzická analýza odpadu v obcích mívá většinou širší rozměr než jen pouhé zmapování hmotnosti jednotlivých složek odpadu. Na průběh analýzy se většinou chodí dívat místní žáci, od školky po deváté třídy základní školy. Těm je poskytován výklad, na vlastní oči vidí, co všechno je možné ve směsném odpadu najít, a v diskusi se dozvídají, jak by měli správně třídit. Výsledky fyzické analýzy odpadu následně slouží vedení samosprávy k obhájení opatření v rámci odpadového hospodářství, která mají za cíl jeho vyšší efektivitu.

Tento článek vyšel v listopadovém číslem časopisu Odpadové fórum, které si můžete předplatit zde.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here