10 zásadních bodů, které podle INCIEN podpoří rozvoj cirkulární ekonomiky na území České republiky

Priority se v průběhu času mění. Zásadní témata, kterým se ale věnujeme, zůstávají stejná. A s tím i oblasti, na jejichž prosazení pracujeme.

  1. Vymezit jasně legislativní rámec a přijmout zákon o odpadech. Je potřeba vytvořit stabilní a zdravé prostředí pro přestup z odpadového hospodářství na cirkulární ekonomiku, která bude v souladu se zájmy samospráv, občanů i legislativou na evropské úrovni a vytvoří stabilní prostředí pro rozvoj inovativních aktivit v podnikatelském prostředí.
  2. Zavést daňové zvýhodnění oprav, znovupoužití a recyklace výrobků a druhotných surovin. Odebrat daňové zvýhodnění skládkám. Daňové zvýhodnění je nezbytné pro zajištění konkurenceschopnosti surovinám primárním. Podpora znovupoužití a nových byznys modelů (sdílené ekonomiky) a oprav či recyklace také vytváří nová pracovní místa.
  3. Zakázat skládkování s co nejrychlejším termínem. Cenné materiály a suroviny již nemůžeme dále zakopávat do země. Skládky jsou významným emitentem emisí (v případě skládkování emise v roce 2017 dosáhly  3 720 tisíc tun CO2 ekvivalentu. To bylo podstatně více než z chemického průmyslu (2 236 tisíc tun) nebo z cementáren a vápenek (2 855 tisíc tun).
  4. Zajistit podporu a rozvoj recyklačního průmyslu a nastavit tak zpracování odpadu na území ČR. To přispěje k vytvoření lokálního zpracovatelského odvětví, vytvoření průmyslového metabolismu a uzavření materiálových toků v rámci ČR. Zvýšíme tím jak ekonomický zisk, tak surovinovou bezpečnost a soběstačnost. 
  5. Snížit plýtvání jídlem a zavést správné zacházení s bioodpadem. Potraviny by neměly dále končit na skládkách nebo ve spalovnách. Díky navracení organické hmoty do půdy, přispějeme k zdravějšímu a udržitelnějšímu českému zemědělství a potravinové soběstačnosti. Péče o půdu by se měla stát zásadní prioritou provázanou s dalšími aktuálními problémy jako je změna klimatu a sucho. Stojíme za podporou organických hnojiv a eliminací hnojiv minerálních. Podpora agrolesnictví.
  6. Prosadit legislativy upravující ekologický design výrobků. Je nutné stimulovat výrobce, aby přebrali zodpovědnost a mysleli i na konec životního cyklu svých produktů. Důraz by měl být kladen na kvalitu, opravitelnost a recyklovatelnost. Snížit množství obalových materiálů a jednorázových plastových produktů. 
  7. Podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Jedním ze základních principů cirkulární ekonomiky je potřeba pohánět náš svět čistou, bezpečnou a udržitelnou energií, která nám pomůže zmírnit a přizpůsobit se nadcházejícím klimatickým
  8. Investovat do vědy a výzkumu, ekologického vzdělávání ve školství, firmách i samosprávách. Občané České republiky by měli pochopit a naučit se řešit palčivé problémy, kterým naše společnost bude v tomto století čelit.
  9. Podpořit znovupoužívání, recyklaci a uvědomělé nakládání s vodou. Díky tomuto kroku dosáhneme jak finančních úspor, tak prevence před suchem. Udržitelné hospodaření s vodou, je stejně jako hospodaření s půdou, nezbytné pro udržitelný rozvoj naší společnosti a zajištění základních životních potřeb. 
  10. Přejít na systém cirkulárního/zeleného veřejného zadávání a podpora cirkulárních nákupů i u firem a spotřebitelů. Díky podpoře nákupu staveb/produktů z recyklátu je stimulována nabídka poptávkou (což se dnes neděje). Nákup od lokálních dodavatelů a z lokálních zdrojů (dřevo, recykláty, potraviny aj.) podpoří rozvoj lokální ekonomiky regionů.
  + bod navíc: Budovat spolupracující klastry, konsorcia a silně propojené vzájemně se podporující organizace. Jen díky mezioborové spolupráci, a to včetně spolupráce s vědou, která poskytuje nejaktuálnější informace z oblasti výzkumu, se naše společnost může posunout kupředu. Politické strany by v oblasti ochrany našich zdrojů a hledání spolupráce ve věci prospěchu pro životní prostředí měli maximalizovat míru synergií a spolupráce a vytvořit si tak prostor pro svoje ostatní, specifická témata. Česko postihlo sucho, kůrovcová kalamita a jsme vystaveni skutečně vysokým rizikům požárů. Dostali jsme se do kritické situace a odpovědné nakládání se všemi zdroji, je jediná správná cesta. Cirkulární ekonomika navíc stojí na digitalizaci a přesné evidenci materiálových toků. V současnosti je míra znalosti skutečných toků materiálů nedostatečná a míra skutečného opětovného využití je na míře 7,6 % spotřebovaných materiálů (daleko pod průměrem EU, který je kolem 12 % – dle Politiky druhotných surovin ČR)
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat