K rychlejší ekologizaci přispívají přísnější regulace i rostoucí počet envirosporů

Ekologizace hospodářství je jedno z aktuálních celospolečenských témat, jehož význam v poledních měsících a letech rychle roste. Změny přichází mimo jiné i v oblasti legislativy – přibývá nových regulací v celé řadě oblastí od energetiky přes zemědělství a lesnictví až po udržitelné financování. A spolu s tím přibývá environmentálních sporů, které se stávají dalším z akcelerátorů proměny. Přečtěte si, co se v oblasti environmentálního práva v uplynulých měsících událo a jaké novinky nás v tomto směru brzy čekají.

Nový standard pro evropské zelené dluhopisy má usnadnit získávání kapitálu pro udržitelné projekty

Evropská komise představila Strategii financování přechodu k udržitelnému hospodářství, návrh standardů pro evropské zelené dluhopisy a požadavky na nefinanční reporting doplňující nařízení o taxonomii. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora však uvádí, že navzdory těmto krokům Komise v oblasti udržitelného financování nevyvíjí dostatečné úsilí. Kromě zvyšování transparentnosti finančních produktů je podle Účetního dvora důležité vyvinout taková opatření, která by skutečně řešila otázku neudržitelného podnikání.

Energetická regulace se ocitá na prahu revoluce, změny přichází na evropské i státní úrovni

Jaká je budoucnost energetiky v EU? Na tuto otázku odpovídá naše nová Deloitte studie, která zkoumá různé ekonomické trendy a predikuje, jakých změn evropský trh s energiemi dozná v následujících letech. Vývoj je ale překotný, čehož si je vědoma i Evropská komise, která představila návrh na aktualizaci balíčku Fit for 55. Ten slibuje zásadní proměnu energetické strategie a jasnou vizi do budoucna. Pozadu nezůstávají ale ani lokální regulátoři – v Česku se podařilo přijmout hned trojici nových zákonů, které mění nastavení tuzemské energetické regulace. Jedním z hlavních témat, na které se legislativní novinky zaměřují, je rozvoj obnovitelných zdrojů. A odpad, který je produkován při jejich likvidaci, je pak příležitostí pro cirkulární ekonomiku a uplatnění jejich principů v obnovitelných zdrojů.

Environmentálních sporů přibývá, stávají se hybnou silou v boji proti klimatické krizi

Díky rozhodnutí Soudního dvoru EU se zásadně změní pravidla ochrany mezinárodních energetických investic v EU. Členské státy tak budou mít mnohem lepší pozici v odstavování starých energetických zdrojů. Že jsou ekologické postupy v EU důležité téma, dokazuje i pokuta 875 milionů eur, kterou dostal kartel výrobců automobilů – nepostupoval totiž v souladu s dohodou o využívání ekologických technologií pro snižování emisí spalovacích motorů. Globální počet klimatických litigací obecně významně stoupá a stává se klíčovým nástrojem, jak tlačit státy a soukromé společnosti, aby braly klimatickou změnu vážně.

EU se více zaměří na ozeleňování sektorů lesnictví a zemědělství, cílem je zmírnění klimatické změny

Evropská komise přijala novou strategii pro lesy do roku 2030, která cílí na posilování ekosystémových služeb lesa a na posílení jejich role v potlačování klimatické změny. Dokument se zaměřuje na dvě hlavní oblasti: na produkci dřevní hmoty a nedřevní produkci lesů. Nových strategiích se dočkali i zemědělci – byla totiž dosažena dohoda na nové Společné zemědělské politice. I v tomto případě je kladen důraz na ozeleňování sektoru, podporu eko-schémat, opatření reagujících na klimatickou změnu a ochranu biodiverzity.

Evropská komise předložila doposud nejkomplexnější soubor návrhů v oblasti klimatu a energetiky

Situace v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti je kritická. Zpráva Mezivládního panelu o změně klimatu zdůrazňuje, že lidský vliv otepluje planetu rychlostí, která nemá za posledních 2000 let obdoby. Za účelem splnění cílů Pařížské dohody předložila Evropské komise balíček návrhů s názvem Fit for 55, jehož zavedení by mělo umožnit nezbytné zrychlení snižování emisí skleníkových plynů. Kvalita nastavených vládních opatření jednotlivých zemí ve vztahu k dosažení cíle Pařížské dohody se však v globálu výrazně různí a z porovnání je zřejmé, že některé země významně zaostávají.

Autoři textu: Tomáš Babáček / Filip Hloušek v EnviLaw Zpravodaji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat