Eroze

  V současnosti se jedná o hrozbu pro trvalou udržitelnost úrodnosti půdy. Původně byla eroze přirozeným procesem, kdy činnost větru, vody, sněhu, ledu, pohyblivých zvětralin nebo nezpevněných usazenin způsobila mechanický přenos, sesuv nebo odnos půdy a v rámci ekosystémů měla svůj význam.

  V současnosti ale můžeme k erozi připojit také synonymum degradace půdy, protože činnost člověka od dob kolektivizace zemědělství zpustošením mezí, alejí, luk a přirozených břehů toků budováním silnic a železničních tratí uvolnila cestu intenzivnějšímu působení výše zmíněných přírodních činitelů, narušila ekosystém a snížila přírodní ochranu půdy. Ztrácí se orná část a mění se její fyzikální vlastnosti. Eroze orbou je dnes jedním z nejvýznamnějších procesů degradace půdy. Jedná se o nežádoucí pohyb půdy ve směru ze svahu a vzniká neuváženými agrotechnickými zásahy – orbou po spádnici.  

  Řešení, jak zamezit nebo zpomalit nežádoucí proces eroze, je řada: orba po vrstevnici, pěstování tzv. meziplodin, kompostování, budování průlehů, větrolamů, zasakovacích pásů atp. 

  Články týkající se tématu Eroze:

  Řepka

  Česko se bouří, nekonečných žlutých lánů už mají lidé dost

  Je řepky moc? Podle statistik bylo v roce 2018 řepkou oseto 412 tisíc hektarů, což je 17 % ze zemědělských plodin. V České republice je tak druhou nejčastější plodinou po pšenici, která je vyseta na 34 % polí. Názorně to můžeme vidět na grafu srovnání zemědělských plodin níže. Řepka září do krajiny a tak má […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů