Téma cirkulárního nakupování a osvojení si cirkulárních principů v praxi lze považovat za klíčové téma následujících let. Jednak z důvodu, že jde o první krok, jak s cirkulární ekonomikou začít, a za druhé proto, že cirkulární zakázky plně zapadají do přijaté Zelené dohody (European Green Deal) a Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku. O souvislostech jsme si povídali s projektovou manažerkou INCIEN Dagmar Milerovou Práškovou, která má mj. na starosti speciální kurz Cirkulární zadávání.

První otázka nemůže být jiná. Osobně vnímám, že právě INCIEN otevřel před 6 lety v Česku téma cirkulární ekonomiky, jak toto období vnímáte, kde vidíte klíčové mezníky?

INCIEN udělal v tomto ohledu obrovský kus práce a zůstává v Česku v pozici lídra. Klíčové byly určitě stovky Kompost tour a Payt tour, každoroční konference Odpad zdrojem, založení sesterské organizace INCIEN SK nebo otevření Kampusu Hybernská. Klíčový byl pro nás rok 2020, kdy jsme si museli poradit s první finanční krizí, velmi se nám zúžil tým a naprosto jsme překopali fungování Institutu – od krátkodobých projektů k dlouhodobým tematickým programům. Od tématu nakládání s odpady se zaměřujeme primárně na prevenci vzniku odpadů, a to konkrétně skrze téma cirkulárních zakázek, bioekonomiky a textilu. Osvětu a vzdělávání jsme pak zastřešili pod INCIEN Akademii.

Na konci minulého roku jste spustili speciální kurz k tématu zadávání odpovědných zakázek, proč je toto téma stěžejní?

Cirkulární zadávání/nakupování klade důraz na udržitelnou spotřebu, šetrné využívání přírodních zdrojů, ekodesign produktů a řešení životního cyklu všech výrobků nebo předcházení vzniku odpadů. Přináší mimo jiné úspory primárních zdrojů, vznik nových pracovních pozic, a to díky opravování, recyklaci, renovacím a servisu, méně emisí CO2, nižší spotřebu primárních či fosilních zdrojů, zejména pak v oblasti produkce energie i využívání vody a půdy. Téma je důležité jak pro soukromý sektor, který může začít poptávat své nákupy nebo nabízet své produkty udržitelněji, tak pro veřejnou sféru, protože na veřejné zakázky je v Česku ročně vynaloženo více než 600 miliard korun a od ledna 2021 mají zadavatelé povinnost zadávat zakázky odpovědně. Navíc bude od tohoto roku povinný reporting EU v oblasti zeleného zadávání. Toto téma ukazuje, jak nezbytné je změnit naše myšlení a že ukazovat cestu může jak veřejná sféra, tak i byznys.

A jak téma zapadá do kontextu odpadového hospodářství?

V ČR bohužel skládkujeme téměř polovinu směsného komunálního odpadu a z něj by stále až 80 % bylo možné druhotně využít jako suroviny pro recyklaci materiálů či výrobu tepla a energie. Ačkoliv české firmy umějí zpracovávat odpad, zpracovávají především odpad ze zahraničí. Ukazatel CMU (Circular Material use Rate), tedy podíl zpětně navrácených surovin do hospodářství na celkové spotřebě surovin je v České republice na úrovni 8,1 %. Hodnota CMU vzrostla v Česku mezi lety 2014–2016 z 6,9 %. To je však stále pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. Pro příklad je možné uvést například Holandsko, které v roce uvedlo ve svém novém národním reportu cirkularity na míře 29,9 %. Právě zde však také od roku 2013 aktivně pilotují cirkulární veřejné zadávání, kde v rámci konkrétních projektů již ve fázi nákupu a zakázek aplikují principy cirkulární ekonomiky do praxe.

Holandsko téměř 30 %, Česko pouze 7 %, kde děláme chybu a v čem se můžeme od Holanďanů inspirovat?

Česko promrhalo velkou šanci odsunem zákazu skládkovaní recyklovatelných materiálů až na rok 2030. To znamená, že dalších 9 let budeme přicházet o cenné zdroje. Navíc jsme sice dobří ve třídění, ale mylně se spotřebitelům říká, že třídění znamená recyklaci. Určitě existuje obrovský prostor pro zlepšení situace v recyklačním průmyslu (obzvlášť co se plastu týče). Z Nizozemska INCIEN přejal formát Memorand cirkulárního zadávání, kdy se instituce a firmy dobrovolně přihlásí k tomu, že budou nakupovat dle cirkulárních principů. Cílem je pak sdílet mezi sebou příklady dobré praxe, ale i třeba toho, co se nevydařilo. Cirkulární zadávání a nakupování je pro mnohé na začátku příliš abstraktní pojem, a proto se snažíme ukazovat, jak může vypadat v praxi, protože je to ideální krok, jak nastartovat cirkulární ekonomiku.

INCIEN má cíl každých 5 let zdvojnásobit míru využití druhotných surovin, jaký podíl v tomto ohledu právě mohou sehrát odpovědně zadávané cirkulární veřejné zakázky? Kde vidíte největší potenciál?

Největší potenciál cirkulárního zadávání vidím ve spolupráci mezi zadavatelem a dodavateli. Cílem cirkulárního zadávání je to, aby spolu mluvili a snažili se najít nová a inovativní řešení. Česko není země, která má velké nerostné bohatství, my se musíme zaměřit na lidi, kteří budou vytvářet nové top technologie. Chceme být zemí budoucnosti? Pak to nesmíme jen proklamovat, ale hledat nové cesty a ukazovat směr. Existuje už mnoho českých firem, které to dělají. Když se k nim přidá veřejný sektor a ukáže, že je to klíčové téma, pak se jako společnost můžeme někam posunout. Ale je třeba začít hned a nehledat výmluvy, proč to nejde.

Pokud budu představitel veřejné instituce určitě budu volat po příkladech, metodikách, kde je hledat, na koho se obrátit?

Mnoho skvělé práce v tomto smyslu odvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Odpovědné veřejné zadávání. Na jejich stránkách lze najít mnoho zdrojů a INCIEN se například podílel na jejich příručce o odpovědných nákupech nábytku. Odpovědné a cirkulární zadávání se liší v tom, že cirkulární jde dál a řeší, že nestačí jen nakoupit produkt s nějakým podílem recyklátu, ale že je třeba rovnou zohlednit, jak se s tímto produktem naloží ve chvíli, kdy doslouží. Zkrátka jak ho dále využít. V rámci našeho evropského projektu právě vytváříme metodiku pro cirkulární zadávání, která bude představena na podzim, stejně jako konkrétní příklady cirkulárního zadávání.

Nenakupují jenom státní instituce a určitě udržitelný nákup je jedním z důležitých faktorů z pohledu implementace skutečné udržitelnosti do chodu firem, jak na to, existují nějaké pěkné příklady, kde začít?

Pokud firma začne fungovat na bázi cirkulárních principů, bude mít velký náskok a bude konkurenceschopnější. Teď je navíc ten ideální okamžik pro takovou změnu. Po pandemii budeme muset investovat do obnovy ekonomiky, a proto máme ohromnou příležitost změnit její dosavadní fungování založené na principu „vyrob – použij – vyhoď“ na „vymysli chytré řešení a mysli na budoucnost“. Ukazuje se, že investice do cirkularity přináší v budoucnu velké úspory. Například v gastronomickém segmentu studie Champions 12.3 ukázala, že každý dolar investovaný do opatření na prevenci vzniku potravinového odpadu ušetří 7 dolarů na výdajích. Chtěla bych tady ale ještě poznamenat, že toto téma není klíčové jen pro byznys a veřejnou sféru, ale i každého z nás jako spotřebitele. Udržitelná spotřeba je zkrátka jediná cesta, jak nepředat našim dětem naprosto zplundrovanou planetu, protože ony nebudou moci žít tak jako my teď.

Sice je asi brzo, nicméně ukazuje se už nějaká Achillova pata novely zákona o zadávání veřejných zakázek?

Vytváření a schvalování zákonů je složitý proces a hledání kompromisů. Ta novela říká, že zadavatel je povinen dodržovat zásady odpovědného zadávání, pokud to je vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné. Kdo to nebude chtít udělat, výmluvu si vždy najde. Proto potřebujeme zadavatelům ukázat, proč je tak důležité, aby téma přijali za své.

Vraťme se ke kurzu. Učený z nebe nespadl a praxe je tak důležitá. V tomto ohledu si myslím, že kurz hodně účastníkům dal, díky praktické práci. Co si z jejich prací odnášíte?

Byli jsme opravdu nadšení, jaké projekty naši účastníci představovali, do jakých podrobností byli schopni zajít a jak si získali schopnosti kritického přístupu. Navíc bylo vidět, že mnohým téma cirkularity přirostlo k srdci a budou s ním pracovat i nadále, což je klíčovým cílem kurzu.

Jaké jsou plány, resp. bude vyhlášen další ročník, jsou v plánu nějaké novinky, na co se mou účastníci těšit?

Spustili jsme právě registraci na druhý ročník, tento první se nám velmi osvědčil a dostali jsme opravdu skvělé pozitivní ohlasy. Určitě bude pokračovat formát teoretických přednášek a praktických příkladů, takže kurz bude velmi podobný a účastníkům představíme znovu top experty v jednotlivých oborech.

Letos čekají Česko parlamentní volby, co vzkázat všem, kteří se budou ucházet o přízeň voličů, na co by neměli ve svých programech zapomenout?

Zelená témata už dávno nejsou jen minoritní záležitostí minoritních stran. Pokud v programech bude téma udržitelnosti nebo cirkulární ekonomiky chybět, pak to bude dokazovat ignoranci směru, kam se vydala EU. Program investování do původního systému, který selhal, jak jsme za poslední měsíce byli svědky, je špatný program a taková strana by neměla mít šanci ovlivňovat chod naší země na další roky.

Časopis Odpadové fórum vychází každý měsíc a podrobně se věnuje i problematice cirkulární ekonomiky. INCIEN doporučuje jeho předplacení.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here