Hledáte podporu pro svůj cirkulární projekt? Využijte některý z dotačních programů

Veřejná podpora je u projektů s pozitivním celospolečenským dopadem zásadní. Foto: Unsplash.com

V cirkulární ekonomice v ideálním případě neexistuje odpad. Je založena na funkčních a nekončících cyklech, ve kterých jsou materiálové toky uzavírány a znovu využívány ve výrobě. V mnoha případech je to možné, vyžaduje to však zapojení veškerých aktérů, kteří se na cyklu podílejí, a to včetně spotřebitelů. Jaké jsou motivace pro realizaci cirkulárních projektů?

„Homo circularis“

Dostáváme se tak ke zcela zásadnímu aspektu – člověku, „homo cirkularis„ – jako klíči k úspěchu cirkulární ekonomiky. Její principy mohou být v průmyslových firmách zaváděny na základě různých podnětů a důvodů. Jedním z nich je chování zákazníka, který svými nákupními rozhodnutími dává výrobcům najevo své spotřební preference. Motivuje tak firmy k tomu, aby nad svými výrobky a procesy přemýšlely jinak, ideálně cirkulárně, nebo alespoň udržitelně.

Green Deal

Posun od lineárního modelu k cirkulárnímu je také motivován na makroekonomické úrovni, z dohod a legislativních požadavků. Velkým tématem je v tomto kontextu tzv. evropský Green Deal, který mimo jiné zpracovává akční plán pro cirkulární ekonomiku. Budoucnost Green Dealu je nyní hojně diskutována v kontextu současné postcovidové krize, ozývají se i hlasy propagující návrat k podpoře tradičního průmyslu. Mnozí však vnímají Green Deal jako příležitost pro nastartování kvalitního růstu.

Dotace jako správná motivace

Veřejná podpora obecně hraje důležitou roli v motivaci firem k realizaci projektů, které mají pozitivní celospolečenský dopad. V případě cirkulárních projektů se může jednat dokonce o projekty, které jsou ekonomicky smysluplné, protože cirkulární ekonomika přináší efektivitu, úspory a optimalizaci.

Dle studie Hospodářských novin a Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) jsou označeny za jedny z nejvýznamnějších nástrojů přechodu firem k efektivnímu hospodaření se zdroji právě granty a dotace. Ve stávajícím systému programů pro soukromé firmy je momentálně mnoho možností, v rámci kterých lze projekty zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe firmy finančně podpořit. Nejsou to vždy nutně programy zaměřené výhradně na oblast cirkularity, jsou to ale programy, ve kterých mají tyto projekty značné šance na úspěch, protože za aspekty cirkularity získávají bodové zvýhodnění nebo jsou preferovány v rámci hodnoticích procesů. V některých programech dokonce prvek cirkularity otevírá možnosti podpory velkým podnikům, které by za jiných okolností žádat o dotaci nemohly. Takových programů je mnoho a orientovat se v nich pomůže například portál www.cirkularnidotace.cz, který se této problematice věnuje.

V kontextu diskuse na evropské úrovni lze očekávat, že programy, které bude Česká republika připravovat pro nové programové období 2021–2027, bude téma cirkulární ekonomiky silně rezonovat, Ministerstvo průmyslu a obchodu například počítá s masivní podporou pro oblast efektivnějšího nakládání se zdroji, podpora přechodu k oběhovému hospodářství je již dnes definována jako jeden ze strategických cílů operačního programu OP TAK. Pokud se však podíváme na kratší časový horizont, čeká nás koncem prázdnin kolo zajímavých programů, které cirkularitu v našem průmyslu podporují. O které se jedná?

Program Potenciál

Vše začíná již ve výzkumné a vývojové fázi, protože již při designu nových výrobků lze pracovat s tím, jakým způsobem jsou jednotlivé materiály znovu využitelné. Návrh výrobního procesu je pro cirkularitu také klíčový. Firmy však často nemají potřebné zázemí, což se snaží řešit právě program Potenciál. Dotaci lze získat na investici do vlastních technologií, které budou využívány pro výzkumné a vývojové aktivity. Pořídit si tak lze například vybavení zkušeben, laboratoří, softwarové nástroje a další. Žádosti bude možné podávat od začátku září.

Program Aplikace

Program Aplikace je program, který financuje provozní náklady spojené s vaším výzkumným a vývojovým projektem, tedy především mzdy pracovníků, kteří se na projektu podílejí, včetně pracovníků vašich partnerů z řad univerzit, pokud je projekt realizován ve spolupráci. Žádosti bude možné podávat od poloviny září.

Program Inovace – inovační projekt

V programu Inovace – inovační projekt lze získat dotaci na nákup nových výrobních technologií, v návaznosti na transfer inovace produktu a procesu. Program tak pomáhá zavádět vlastní výzkumná a vývojová řešení přímo do výroby. Výzva programu bude vyhlášena koncem září.

Program Nízkouhlíkové technologie – zpracování druhotných surovin

Využívání druhotných surovin je v cirkulární ekonomice klíčové. Program Nízkouhlíkové technologie dotacemi podporuje investice, které práci s druhotnými surovinami umožňují. Konkrétně lze získat dotaci například na zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin vhodných pro další využití v průmyslové výrobě, např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, stavebních a demoličních odpadů a řady dalších výrobků s ukončenou životností. Dotaci lze získat také na zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny nebo vyrábět další produkty.

I pro konec roku jsou dle aktuálních harmonogramů plánovány další programy, které jsou pro cirkulární projekty příležitostí. Věříme, že cirkulárních projektů tedy bude mnoho.

Autor: Michala Pešková, MIDA Consulting
Michala vystudovala ekonomické teorie na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, je zakladatelkou a ředitelkou agentury MIDA Consulting s.r.o., specializující se na získávání finanční podpory pro podniky ze zpracovatelského průmyslu a služeb. Přes 11 let se věnuje především inovačním a vývojovým projektům, na které pomáhá firmám získat veřejné finance, ať už v podobě dotací, zvýhodněných úvěrů, nebo slevy na dani. Zajímá se o projekty cirkulární ekonomiky a se svou agenturou provozuje portál www.cirkularnidotace.cz.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat