Co říká Jeffrey Sachs o cirkulární ekonomice


Sachs je člověk, který rád propaguje jednotná řešení na celosvětové problémy. Ne nadarmo byl poradcem několika generálních tajemníků OSN a propagátorem Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), na které navázaly v roce 2015 nové Udržitelné cíle rozvoje (SDGs). Ve své nejznámější knize Konec chudoby (publikováno v roce 2005) říká, že do roku 2025 lze chudobu vymýtit, ale chudé státy se do té doby budou muset vypořádat s mnoha druhy pastí: s chudobou, geografickými oblastmi (vnitrozemské státy), fiskálními pastmi (korupce, nedostatek zdrojů pro daně, zadluženost), kulturními bariérami (role žen, počet dětí), geopolitickou pastí, citlivostí na externí šoky, zadlužeností, demografickým růstem nebo nedostatkem inovací. Za klíčové proto považoval investice do lidského kapitálu, podnikání, infrastruktury, přírodních zdrojů, veřejných institucí a znalostní základny.

Udržitelné cíle rozvoje jako řešení současných hrozeb

Zásadní rozdíl, které přinesly Udržitelné cíle rozvoje, je jejich aplikace na fungování všech států. Už se neřeší problémy „pouze“ méně rozvinutého světa, ale mnohem více se řeší, jak dění na jednom konci světa ovlivňuje život lidí na konci druhém, protože žijeme v propojené a globalizované době. Dnešní největší hrozbu představuje změna klimatu, a proto je zapotřebí spojit úsilí a hledat fungující řešení, abychom zmírnili dopady této změny na život na Zemi. Sachs zdůraznil, že samotná Čína by byla schopná svět environmentálně naprosto rozvrátit, a proto je spolupráce mezi státy klíčová.

Sachs mimo jiné také hodnotil Českou republiku z pohledu naplňování SDGs. Ačkoliv nám patří sedmá příčka (částečně i díky tomu, že se nemusíme potýkat s ochranou oceánů), rozhodně existují oblasti, kde máme rezervy a musíme pořádně zabrat, řečeno sportovní hantýrkou. Největší výzvou je pro Česko podle Sachse právě boj se změnou klimatu a cirkulární ekonomika.

Vize cirkulární ekonomiky

Sachs pojímá téma cirkulární ekonomiky z hlediska dvou úrovní: na jedné straně lokální (rozumějte národní) a na druhé globální. Na té národní je zásadním tématem nakládání s odpady, efektivní využívání přírodních zdrojů a hledání procesů vedoucích k přechodu na oběhové hospodářství. Neméně důležitá je však i globální úroveň, protože jak už bylo řečeno výše, jde o blaho všech lidí. Bohužel na globální úrovni neexistuje nic jako masivní omezení plastů při dnešní plastové krizi nebo fungující kontroly znečištění. První krůčky dělá Evropská unie, na kterou upírají zraky ostatní země, které ji budou brzy pravděpodobně následovat. Fakt, že je Česko členem EU, nám situaci usnadňuje, a proto bychom se měli snažit být aktivním partnerem, aby byla Evropa silná a nerozdělená.

Co si z toho máme vzít

Téma cirkulární ekonomiky je vysoce aktuální, a tak tomu bude i v budoucnu, protože efektivní zacházení s přírodními zdroji je běh na dlouho trať. Je důležité začít u sebe a u nás, ale nesmíme se uzavřít světu, protože Sachs má pravdu v tom, že jen sjednocená Evropa bude silná. A nakonec není od věci si občas zopakovat indiánské přísloví, které říká, že Zemi nedědíme od našich předků, ale vypůjčujeme si ji od našich dětí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat