Co přinesla vládní konference o klimatické změně v Česku?

23. června se v Praze v Lichtenštejnském paláci konala  Konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR. Následující text shrnuje zásadní sdělení.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvo životního prostředí a Akademie věd ČR budou extenzivně spolupracovat jak navzájem, tak s dalšími subjekty na řešení změny klimatu, která je v současnosti jedním z nejzávažnějších a nejvíce diskutovaných globálních ekologických problémů.

V reakci na rostoucí hrozbu dopadů změny klimatu a k dosažení cílů Glasgowského paktu o klimatu, Pařížské dohody i Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu je zapotřebí inovativních přístupů ke zrychlení a šíření postupů a technologií, které pomohou dále zmírnit, či zpomalit změnu klimatu i zvýšit technologickou a společenskou odolnost a adaptaci na tyto změny.

Česká republika naplňuje Politiku ochrany klimatu v ČR, která definuje cíle a opatření pro zmírňování změny klimatu a plnění mezinárodně přijatých cílů a závazků pro snižování emisí skleníkových plynů na období do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Dále realizuje zastřešující strategický dokument Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do roku 2050, který vymezuje realizaci efektivní ochrany životníhoprostředí v ČR.

Nezastupitelné jsou implementace a aplikace nejnovějších poznatků výstupů vědy a výzkumu při utváření a realizaci komplexní evropské a národní strategie pro přizpůsobení formulované v dokumentech Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu a Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a v jejím implementačním dokumentu Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.

Role vědy a výzkumu pro řešení klimatické změny je definovaná v Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro období do roku 2030 s relevantními prioritními oblastmi „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“, „Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů“ a „Prostředí pro kvalitní život“. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ zařadila klimatickou změnu mezi globální megatrendy významné pro ČR a promítla ji do dvou strategických cílů a opatření.

Dialog mezi odbornou sférou, veřejnou správou a veřejností musí probíhat kontinuálně a systematicky. Usnadní spolupráci, výměnu informací a zkušeností v dosahování pokroku a zavádění opatření. Vědci, technologové, politici, veřejná správa, podnikatelé a sociologové musí úzce spolupracovat a být schopni účinně reagovat na výzvy v oblasti klimatické změny a bezpečnosti s ní spojené.

Konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR ze dne 23. června 2022 vyzdvihla důležitost vědy, výzkumu a inovací v řešení změny klimatu a zvýšení odolnosti vůči jejím dopadům. Pro snížení emisí skleníkových plynů a realizaci adaptačních opatření vedoucích k přizpůsobení ekosystémů a společnosti změně klimatu a jejím dopadům je zapotřebí strategický víceúrovňový přístup napříč různými oblastmi.

Závěry konference zdůraznily nezastupitelnou roli vědy a výzkumu, mezioborovou spolupráci a významné zefektivnění využívání nejnovějších vědeckých poznatků při navrhování, rozhodování a zejména realizaci opatření ke zmírňování projevů klimatické změny a k adaptaci na její dopady. Tragické události spojené se situací na Ukrajině názorně dokumentují propojenost světa ve 21. století. Válka na Ukrajině má fatální dopady na lidské životy a přírodu, ale způsobuje i vážné energetické problémy nejen v Evropě, ale i po celém světě. Řešením je urychlit snižování závislosti hospodářství na fosilních palivech

V datu 1. července 2022 se Česká republika ujímá svého historicky druhého předsednictví v Radě EU. Jako členský stát Evropské unie je ČR plně zapojena do společného evropského úsilí o snižování emisí skleníkových plynů, ochranu životního prostředí a dosažení klimatické neutrality. Důraz na inovativní a chytrá řešení v oblasti klimatické změny a ochrany životního prostředí je klíčový. Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR, Ministerstvo životního prostředí a Akademie věd ČR budou v rámci svých priorit v průběhu českého předsednictví tato témata reflektovat.


Záznam z akce je k dispozici na Facebookových stránkách Rady vlády pro vědu výzkum a inovace (https://www.facebook.com/vedavyzkuma Youtube AV ČR (https://www.youtube.com/c/AkademievedCeskerepubliky).

V příloze najdete společné prohlášení a závěry z konference.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat