Cirkulární principy v předvolebním programu politických stran

Volby 2021

V říjnu 2021 nás čekají další volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. INCIEN jako nestranická organizace nevyjadřuje podporu žádnému politickému uskupení, a právě to nám jako odborníkům na cirkulární ekonomiku dává možnost nestranně zhodnotit zastoupení daného tématu v předvolebních programech. Posvítili jsme si na to, jak strany reflektují tento současný evropský trend a jaká opatření v tomto ohledu slibují. Zajímaly nás sliby a postoje ANO, ČSSD, koalice SPOLU (ODS, TOP09, KDU-ČSL), koalice Piráti a Starostové.

ANO

Přístup hnutí ANO obecně vyjadřují hrubě zjednodušující výroky Andreje Babiše o tom, že „z ochrany životního prostředí se nesmí stát fanatické náboženství“ a že „nenecháme kvůli ekologickému běsnění snížit životní úroveň všem lidem“.

V nedávno zveřejněném programu ANO najdeme určité priority více či méně související s cirkulární ekonomikou, jako jsou zadržení vody v krajině pomocí nově budovaných nádrží, vysazování stromů, kotlíkové dotace, zateplení domů, recyklace odpadů, využití recyklované vody nebo zvýhodnění použití recyklovaných materiálů ve veřejných zakázkách.

Komunikace ANO nicméně odráží spíše postoj, který chápe šetrnost jako překážku prosperity a ekologii staví do protikladu s ekonomickým rozvojem, což konceptu cirkulární ekonomiky jedním slovem neodpovídá. Stejně tak přístup české vlády v oblasti cirkulární ekonomiky nelze v posledních letech za zvlášť aktivní. S ohledem na tuto skutečnost i na různé dosud nedořešené kauzy spojené s postavou premiéra a koncernu Agrofert (otrava Bečvy, obvinění kolem neoprávněného čerpání dotací atp.) se nám tak cirkulární přísliby ANO jeví jako deklaratorní.

ČSSD

Priority ČSSD jsou stručně shrnuty v deseti bodech, z nichž ten desátý se věnuje ochraně zájmů ČR a jejích zdrojů. Z našeho pohledu je program s ohledem na ochranu přírody, adaptaci na změnu klimatu nebo rozvoj cirkulární ekonomiky nedostatečný – ČSSD klade v programu důraz hlavně na sociální otázky a cirkulárními tématy se ve svých prioritách nezabývá.

Program ČSSD v desátém bodě konstatuje, že sociální demokraté chtějí zakotvit ochranu vody v Ústavě: „Ústavní zákon o vodě zakotvuje ústavní právo každého člověka na přístup k pitné vodě v místě bydliště, ústavní ochranu zdrojů pitné vody a stanoví, že strategická vodohospodářská infrastruktura bude v budoucnu pod veřejnou kontrolou a zaručuje, že voda a její ochrana je pro společnost prioritou.“

Druhou částí téže priority jsou dotace, které mají být určeny jen malým středním podnikům.

SPOLU

V programu koalice SPOLU najdeme ekologické a cirkulární principy mezi prioritami, což hodnotíme pozitivně. Rozdělili jsme je do hlavních témat:

  • Průmysl: snížení DPH u ekologických výrobků, modernizace čističek odpadních vod.
  • Doprava: omezování emisí z dopravy, podpora elektromobility.
  • Energetika: ukončení biopaliv 1. generace a podpora výroby bioplynu z odpadu.
  • Adaptace na změnu klimatu: ozeleňování měst.
  • Zemědělství, ochrana krajiny: ekologizace zemědělství v duchu Zelené dohody (čtvrtina zemědělské půdy v ekologickém režimu, omezení pesticidů), zakotvení ochrany vody do Ústavy, podpora rodinných farem a malých a středních zemědělců nebo kratších odbytových řetězců a bioprodukce. Prioritou hospodaření ve státních lesích má být ekologická funkce a dlouhodobá udržitelnost, rozvoj agrolesnictví, dřevo jako obnovitelný materiál ve stavebnictví i ve veřejných zakázkách nebo rozvoj malých a středních dřevařských a lesnických firem, aby byly konkurenceschopné při získávání státních zakázek.
  • Sociální pilíř: flexibilita úvazků a podpora dětských skupin, což by mělo pomoci předně rodičům malých dětí.

Pojem „cirkulární hospodářství“ tvoří část priority 2 (udržitelný život) – koalice slibuje zlepšení recyklace plastu a skla, tvorbu centrálního katalogu recyklovaných stavebních prvků,[1] podporu využívání bioodpadu k výrobě biometanu, podporu fotovoltaiky pro běžné uživatele, přechod na nízkoemisní zdroje energie (plyn, odpad, biomasa). Ve veřejných zakázkách chce koalice zohlednit celý životní cyklus a podporovat efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách.

Piráti a Starostové

Tato koalice představila velmi podrobný volební program, kde upozorňuje také na současné problémy s cílem jejich hlubšího porozumění. Nemáme prostor zde všechny navrhovaná opatření popisovat, přikládáme proto jen ta z našeho pohledu klíčová a další průzkum ponecháváme na voličích.

  • Životní prostředí/zemědělství/adaptace: aktivní přístup ke změně klimatu (mj. podpora adaptačních opatření a strategií, plán dosažení klimatické neutrality úřadů do roku 2030, mnoho opatření ve stavebnictví jako je modrá a zelená infrastruktura), pestrá krajina, péče o půdu a vodu (ekologické zemědělství, agrolesnictví, kvalitní život zvířat, omezení hnojiv, důkladná péče o vodu, strategie obnovy lesa, surovinová politika pro dřevo, prevence plýtvání potravinami).
  • Cirkulární ekonomika: zohlednění kvality ve veřejných zakázkách, dotvoření inovačních center, zavedení nižší sazby DPH na recyklované výrobky a recykláty, rozlišení výrobků na základě analýzy životního cyklu LCA, podporu druhotných stavebních surovin přímo na místě, výstavba recyklačních zařízení, podpora alternativ k jednorázovým plastům, zpracovávání bioodpadů a gastroodpadů, snížení podílu pěstované biomasy, zhodnocení systému zálohování, snížení dotací pro zemědělské bioplynové stanice a naplňování strategií EU pro oběhové hospodářství.
  • Sociální politika: reforma daně z příjmů fyzických osob s cílem zlepšit podmínky zdanění zkrácených úvazků a dohod mimo pracovní poměr.

 Závěrem

Cílem této stručné analýzy bylo prozkoumat nejen to, zda se pojem cirkulární ekonomika dostal do stranických priorit, ale také jak jednotlivé strany reflektují evropské a globální dění. Z programů i dlouhodobější komunikace stran vyplývá, že tomuto konceptu jsou nakloněny koalice SPOLU a Piráti & Starostové.

Protože jsme přesvědčeni o tom, že zavádění prvků cirkulární ekonomiky představuje klíč k dlouhodobé prosperitě (nejen) České republiky i k praktické ochraně životního prostředí, doufáme, že vláda, která vzejde z říjnových voleb, bude s tímto konceptem pracovat výrazněji a cíleněji, než tomu bylo doposud, ať už bude její složení jakékoli.

Detailnější analýzu zaměřenou na ochranu životního prostředí zpracovala Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Cirkulární ekonomika zároveň patří k základním bodům programu Změny k lepšímu, která rovněž připravuje podobnou analýzu.


[1] Katalog druhotných surovin tedy již existuje a je ke stažení na http://www.recyklujmestavby.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat