3 tipy pro obce a regiony, které hledají směr v cirkulární ekonomice

Města, obce a regiony v České republice postupně hledají cesty pro uplatnění cirkulárních principů. Město Praha a Středočeský kraj mají k dispozici Cirkulární sken od INCIEN, další města přepracovávají plány odpadového hospodářství nebo zakládají cirkulární a re-use huby. Cest je mnoho, ale jen některé funkční a systematické. Připravili jsme pro Vás dva aktuální tipy, které by neměly uniknout Vaší pozornosti!

První tip: Přidejte se do nově vznikajícího Českého cirkulárního hotspotu!

Platforma Českého cirkulárního hotspotu vzniká ze společné iniciativy Institutu cirkulární ekonomiky a agentury CzechInvest v reakci na ekonomické i ekologické potřeby České republiky v oblasti udržitelného hospodaření a maximálního využívání zdrojů. 

Důležitost implementace principů cirkularity napříč odvětvími a oblastmi života ukazuje také aktuální bezpečnostní a ekonomická situace, která zdůrazňuje, že surovinová a energetická soběstačnost, nezávislost na externích nebo koncentrovaných (čili vyčerpatelných) zdrojích a udržitelnost se ukazují nejen jako poznaná nutnost, kterou musíme neprodleně řešit, ale především jako velká příležitost pro české hospodářství a byznys.  

Iniciátoři věří, že právě platforma s co nejširším publikem má možnost spojit síly a uvažovat o těchto nových výzvách komplexně, smysluplně, realisticky a prakticky.  Po vzoru holandského hotspotu a sítě obdobných mezinárodních platforem si Český cirkulární hotspot klade za cíl propojit podnikatelskou sféru s vládními i nevládními a oborovými organizacemi, samosprávami, vzdělávacími a výzkumnými institucemi, experty i jednotlivci, jejichž společným cílem je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, propojení aktivit, společné vyhledávání příležitostí a témat, shromažďování a sdílení aktuálních informací v oblasti cirkulární ekonomiky a společná expertní řešení. Cílem hotspotu je také vhodné propojení aktivit dalších, již existujících uskupení, která usilují o pozitivní změny v České republice. 

Členy již jsou například Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Carboneg, DAIKIN, JRK, Progresus, MIDA Consulting, Cyrkl, Rekáva, Pražský inovační institut a každý den se přidávají další členové z oblasti byznysu, státní správy, samosprávy, vzdělávacích a vědeckých institucí i oborových organizací. Dává Vám to smysl? Přidejte se!

Jakožto organizace s členskou základnou můžete: 

 • Předat naše pozvání výše členům Vaší organizace 
 • Sami se stát členy hotspotu 
 • Podpořit vybranou vzdělávací nebo vědeckou instituci či neziskovou organizaci, jejíž zapojení do hotspotu vnímáte jako klíčové  
 • Přečíst si o hotspotu více, případně se zeptat na cokoliv, co Vás zajímá, než podniknete další kroky. 

Česká republika může naplno využít všech dostupných zdrojů, které má, a to včetně těch, které nyní leží ladem, nemají či stále hledají uplatnění nebo jsou vnímány jako odpad, aby dokázala hospodařit udržitelně, svobodně, nezávisle a s pozitivním hospodářským výsledkem. Hotspot startuje 12. dubna a Vy se můžete o přihlášení do platformy přihlásit emailem koordinátorce Nině Hromádkové (nina@incien.org), která Vám obratem zašle představení a možnosti pro vstup do platformy. K hotspotu najdete také celou řadu doplňujících článků na Zajímej.se

Druhý tip: Přidejte se do Iniciativy nových evropských cirkulárních měst a regionů!

Aktuální je také otevřená výzva Inciativy nových evropských cirkulárních měst a regionů (CCRI). Iniciativa oběhových měst a regionů (CCRI) je součástí nového evropského akčního plánu oběhového hospodářství přijatého v březnu 2020 a jejím cílem je podporovat Zelená transformace Evropy posílením cirkulace na místní a regionální úrovni. Za účelem budování kapacity a podpory hospodářského růstu se snaží zvýšit spolupráci a sdílení znalostí mezi městy a regiony EU. Iniciativa má nyní otevřenou výzvu pro pilotní a partnerská města a regiony.  Tato iniciativa kombinuje technickou a finanční podporu, poskytuje komplexní podporu po celý životní cyklus iniciativ městské a regionální cirkulární ekonomiky.

CCRI si klade za cíl sdílet replikovatelné osvědčené postupy, které městům a regionům pomohou najít konkrétní cirkulární systémová řešení, která vyhovují jejich vlastním potřebám. Cílem výzvy je vybrat skupinu 10 pilotních měst, regionů nebo územních klastrů, které budou těžit ze 4 let sdílení znalostí a technické podpory, aby urychlily provádění své oběhové politiky.

Kromě toho může 20 dalších měst, regionů a územních klastrů spolupracovat s pilotní skupinou a zapojit se do procesu učení mnoha zúčastněných stran. Smluvním partnerem v nové evropské iniciativě oběhových měst a regionů je síť Evropská síť regionů pro výzkum a inovace (ERRIN). Pro přihlášení do výzvy jsou způsobilá města, regiony a územní seskupení, která kombinují veřejné a soukromé subjekty.

Proč je tato příležitost jedinečná?

 • podpora mezinárodního týmu pro urychlení implementace cirkulární ekonomiky ve vašem městě, regionu v letech 2022-2025
 • podpora efektivních způsobů, jak proměnit oběhové hospodářství v každodenní reality pro občany, zaměstnavatele, soukromé společnosti, průmyslová odvětví a poskytovatele veřejných služeb ve vašem městě/regionu
 • sdílení znalostí a poznatků z jiných měst a regionů
 • seznámení se s veřejnými i soukromými subjekty zapojenými do testování nástrojů, implementace plánů, rozvoje znalostí a identifikace osvědčených postupů k dosažení přechodu na oběhové hospodářství v Evropě
 • získání informací o možnostech financování z projektu Horizont Evropa, projektové rozvojové pomoci a nefinanční pomoc od spolupracujících organizací, jakými je Evropská investiční banka, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Přihlášení do výzvy je možné do 29. dubna na následujícím formuláři.

Zapojení se do sítě měst a regionů HOOP.

Síť HOOP byla spuštěna s cílem usnadnit výměnu znalostí a vzájemné učení mezi městy a regiony, které jsou ochotny získávat cenné zdroje z městského biologického odpadu a odpadních vod. Podle strategie EU pro biohospodářství by se „města měla stát hlavními centry oběhového biohospodářství“, kde je biologický odpad surovinou pro bezpečné a udržitelné biologické produkty. HOOP si klade za cíl být katalyzátorem, poskytovat projektovou rozvojovou pomoc městům a regionům a vytvářet jedinečnou městskou či regionální síť věnovanou městské cirkulární bioekonomice.

Síť měst a regionů HOOP je otevřena organizacím, které plánují nebo provozují nakládání s komunálními odpady nebo čištění odpadních vod. Aktuálně je zapojeno 30 členů z 12 různých zemí, včetně 18 měst a 12 regionů. 

HOOP nabízí zapojení se do těchto plánovaných aktivit: 

 • HOOP obědové rozhovory: měsíční 30 minutové online výměny názorů o městské cirkulární bioekonomii za účasti odborníka z týmu HOOP, který bude sdílet informace a praktická řešení se členy sítě HOOP Network.
 • Program výměny znalostí: města a regiony budou vyzvány, aby se účastnily různých aktivit, jako jsou pracovní skupiny a studijní návštěvy, což umožní spojení s místními odborníky na odpady a partnery HOOP, členové tak získají informace o osvědčených postupech z první ruky. 
 • Značka cirkulace: systém kruhového hodnocení, který má sloužit jako základní linie pro investiční projekty na výrobu městského bioodpadu a produktů na bázi odpadních vod.
 • Urban Circular Bioeconomy Hub (UCBH): online platforma na podporu výměny znalostí ve městech a regionech po celé Evropě. Hub bude také místem, kde se členové mohou spojit s ostatními městy a regiony, které jsou součástí sítě. Platforma bude spuštěna ve druhém pololetí 2022.
 • Virtuální akademie: online prostor poskytující městům a regionům přístup ke zdrojům a interaktivním službám souvisejícím s městskou bioekonomikou. 

Zapojení do sítě a čas strávený sledováním projektových aktivit závisí na potřebě a vůli každého člena. HOOP bude zvát členy sítě k účasti na projektových akcích, studijních návštěvách a workshopech. Členství je bezplatné a díky finančním prostředkům EU se proplácí i cestovní náklady. 

Do sítě se můžete zapojit ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat