České samosprávy se vydávají na cestu k minimálnímu odpadu

Každým dnem přibývají obce, které se zapojují do projektu „Obce na cestě k minimálnímu odpadu“ a vydávají se tak společně se společností JRK Česká republika s.r.o. a Institutem Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (INCIEN) na cestu ke snižování množství odpadů.

Co je projekt Obce na cestě k minimálnímu odpadu?

Projekt odstartoval začátkem tohoto roku na půdě Ministerstva životního prostředí, kde se sešli zastupitelé několika obcí ze všech koutů České republiky. Tyto obce budou celých 12 měsíců realizovat konkrétní strategie a aktivity s cílem sníženit množství odpadů.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je pomoci samosprávám nastartovat účinné kroky, které povedou k dlouhodobému snižování komunálních odpadů, jejich předcházení a ke zvyšování množství tříděného odpadu. Na základě realizovaných analýz až 80 % odpadů bohužel končí na skládkách zbytečně. Jak už všichni víme, do roku 2024, kdy bude omezeno skládkování recyklovatelných odpadů, zbývá už jen 6 let, a proto je nejvyšší čas začít tuto problematiku řešit.

Od samého počátku spuštění projektu jsou mezi zúčastněnými obcemi Straškov- Vodochody, Police nad Metují, Třebotov, Hlásná Třebáň a další. Jelikož je projekt stále otevřený, je možnost se do něj zapojit i v průběhu tohoto roku. Každou chvíli se přidávají další samosprávy, které mají zájem zlepšit situaci s odpady a chytře začít řešit přípravy na rok 2024.

Co čeká samosprávy v roce 2024?

Před třemi lety vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která od roku 2024 zakazuje skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů. Zároveň se plánuje navyšování skládkovacího poplatku, který bude konečně reflektovat skutečné negativní dopady na životní prostředí, a proto je třeba hledat cesty ke snižování směsných komunálních odpadů. Pyramida nakládání s odpady naznačuje, že nejlepší způsob je předcházení jeho vzniku.

Jak předcházet vzniku směsného komunálního odpadu, abychom neplatili zbytečné výdaje za jeho likvidaci?

Z průměru fyzických analýz, které JRK a INCIEN společně provádějí, jsou fakta jasná. Až 37 % černé nádoby na komunální odpad tvoří biologický odpad, který se dá zpracovat přímo v místě jeho vzniku. Nejefektivnější variantou je řešení prostřednictvím domácího nebo komunitního kompostování. Tak se můžeme zbavit množství biologicky rozložitelného odpadu, který je rostlinného původu. Biologický odpad živočišného původu je pak možno kompostovat v elektrickém kompostéru GREENGOOD, který si v současné době pořizují samosprávy především do sociálních zařízení a školních jídelen, aby tak mohli zpracovávat gastroodpady.

Biologicky rozložitelný odpad se může stát výživnou surovinou, která je navrácena zpět do půdy, čímž se předejde vzniku odpadu.

Když už ovšem odpad vznikne, je potřeba ho důkladně vytřídit, aby se daná komodita následně mohla co nejefektivněji zrecyklovat. Když se podíváme, kolik procent SKO v průměru tvoří vytříditelné složky, zjistíme, že reálného komunálního odpadu je opravdu minimum.

Po zavedení systému domácího kompostování a pořízení kompostérů je dalším důležitým krokem v rámci projektu, který povede ke snižování SKO, zmapování současné situace ve Vaší obci s vytříditelnými komoditami. Abyste získali přesná data, provádí společnost JRK a INCIEN fyzické analýzy odpadu. Nejdůležitější je totiž mít nad svými odpady přehled, až poté se obec může rozhodovat, jak s nimi bude nakládat a jaká opatření jsou pro ni nejvhodnější (zobchodování se soukromými firmami v okolí, vystavění či dovybavení sběrného dvora, atd.)

Průměrné množství jednotlivých komodit v ČR za rok 2017 – zdroj: INCIEN

Jak docílit toho, aby se vytříditelné odpady nenacházeli ve SKO?

Je obecně známo, že člověk je tvor líný, a proto asi nebude překvapením, že nejlepší způsob, jak občany přimět k tomu, aby co nejvíce třídili odpady, je jim to co nejvíce zpříjemnit. A právě proto je součástí projektu zavedení systému sběru odpadů dům od domu, který přispívá ke zvýšení komfortu při třídění. Svozová firma, nebo zaměstnanci obce pak svážejí v určitý den daný druh odpadu přímo od jednotlivých domácností. Občané tak nemusí chodit delší trasy ke hnízdům s nádobami na tříděný odpad, aby mohli třídit, a celý proces je daleko efektivnější.

Společně se zavedením systému sběru dům od domu, je nejdůležitější částí celého projektu zavedení chytrého systému evidence odpadů ECONIT, který obcím poskytne dokonalý přehled nad jejich odpady. Do systému se zaregistrují jednotlivé domácnosti, od kterých se bude daný odpad svážet. Najednou obec získá přehled nad svými odpady už na úrovni jednotlivých domácností.

Jak funguje systém evidence odpadů ECONIT?

Evidenční systém má několik modulů. Tím prvním je evidenční modul, na základě kterého obec eviduje množství odpadu z každé domácnosti. Každá domácnost díky své registraci do systému získá unikátní QR kód. V den svozu je každý pytel nebo nádoba se SKO nebo tříděným odpadem (záleží na rozhodnutí dané obce) načtena pomocí čtečky QR kódu do systému, a tak okamžitě víte kolik a čeho která domácnost vytřídila. Další modul je statistický, díky čemuž si můžete tvořit grafy a roční přehledy o množství odpadů ve Vaší obci nebo vygenerovat výkazy pro dané instituce (ISPOP aj.) Samospráva získá reálný přehled o počtu sběrných nádob, jejich naplněnosti, a hlavně o tom, kde jaké odpady vznikají. Velkou výhodou tohoto systému je dostupnost statistik nejen na úrovni samosprávy, ale i jednotlivých domácností. Data o stavu odpadů můžete sledovat a vyhodnocovat online přímo na základě údajů ze systému.  Elektronický evidenční systém odpadů poskytne přesné informace o množství vyprodukovaného komunálního odpadu a na základě těchto dat je možné nastavit podpůrné aktivity pro zlepšení úrovně třídění a kompostování odpadu, a tak snížit množství komunálního odpadu, který skončí na skládce.

A v neposlední řadě je zde modul motivační, díky kterému můžete občany motivovat k ještě větší míře třídění.

Jak motivovat občany k větší míře třídění?

Na každého jedince platí jiný způsob motivace. Někdo má radost z výborných výsledků, někoho motivuje vidina toho, že daná aktivita má větší, hlubší smysl, někoho motivuje finanční odměna. Celý systém, který projekt nabízí, je tvořen přesně na míru dané obce. Je proto důležité, jak se sami rozhodnete své občany motivovat.
I když se vaší kreativitě meze nekladou, nabízí se několik možností. Jednou z nich může být motivace pomocí cíle nebo odměny. Obec veřejně slíbí, že pokud budou dobré výsledky, za ušetřené peníze postaví např. dětské hřiště. Druhou možností motivace, kterou lze využít hlavně díky systému evidence odpadů ECONIT, je také finanční úleva z poplatků za odpady. V praxi to funguje tak, že za každý správně vytříděný pytel nebo nádobu se domácnosti přičítají body do systému a na konci roku probíhá součet těchto bodů. V následujícím kalendářním roce se pak domácnostem odečte sleva z poplatku na odpady. V každém případě, ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu motivace, nejdůležitější je dobrá komunikace.

Jak komunikovat s občany ohledně nastávajících změn v obci?

Jednou z neodmyslitelných součástí projektu „Obce na cestě k minimálnímu odpadu“ je samozřejmě i informační a marketingová kampaň. V rámci marketingové kampaně jsou obcím poskytnuty podklady k šíření informací svým občanům a doporučené postupy, jak takovou kampaň vůbec vést. Jedná se především o různé články do obecních zpravodajů, podstránky na obecní web, rozhlasové zprávy, videa, letáčky atd., které jsou připravené na míru  pro danou obec. Informační kampaň se například provádí pomocí besed s občany, které vedou odborníci z INCIEN.  Na besedě se představuje celý systém, jak funguje, jaký bude mít pro obec přínos a další problematika, která se tohoto tématu dotýká, spojená s otevřenou diskuzí.

Čeho mohou obce díky zapojení do projektu dosáhnout?

 

Na konci cesty obec nejen sníží množství odpadu, ale bude mít komplexní přehled o odpadech na úrovni jednotlivých domácností. Obec bude mít plán dalších kroků k zavedení maximálního možného třídění, podporu celého systému ECONIT a poradenství od odborníků v odpadovém hospodářství z JRK Česká republika a INCIEN. Všichni obyvatelé budou informováni tak, aby porozuměli celému procesu a motivováni k dodržování nově nastaveného systému.

Po roce fungování celého systému je dobré opět provést fyzickou analýzu odpadu SKO, aby obec mohla porovnat výsledky. V obci Prostřední Bečva po roce fungování systému ECONIT např. zjistili, že za rok vytřídili o 90 % více papíru, o 74 % více skla a o 12 % víc plastu. Celkově snížili množství SKO o 31 % a ušetřili tak na odpadech 334 000 Kč, což pokrylo veškeré náklady na zavedení systému a zbytek starosta rozdal občanům na slevách za poplatky za odpad.

Přiznám se, že byť je zde stále prostor pro zlepšení, tak takto pozitivní výsledky jsem po prvním roce neočekával. Za tohle Vám patří mé upřímné poděkování.“ Pronesl ke svým občanům starosta obce Prostřední Bečva Ing. Radim Gálik.

Proč se do projektu zapojit?

Zapojením do projektu získáte řešení šité na míru Vaší obce a chytrý nástroj ke snižování odpadů a nákladů v oblasti odpadového hospodářství. Moderní, jednoduchý, přehledný a spravedlivý evidenční systém Vám poskytne komplexní informace o odpadech pro obec i jednotlivé domácnosti. Díky motivačnímu modulu budete schopni motivovat občany k zodpovědnému třídění, které je naučíte díky kvalitní osvětě, vedené zkušenými profesionály v oboru.

Autor: JRK Česká republika

Článek vyšel v časopisu ODPADY

1 komentář
  1. Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se do projektu zapojila již nějaká městská část v Brně nebo Praze. A pokud ne, je to reálné zorganizovat v tak velkém městě? Jsou to přeci jenom větší obce než třeba Hlásná Třebaň. S pozdravem MP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat