On-line představení Českého cirkulárního hotspotu (dále jen ČCH) proběhlo 13.12.2021 za hojné účasti posluchačů z řad firem, neziskových a vzdělávacích institucí a nechyběli ani aktivní občané se zájmem o cirkularitu. Nizozemský vzor Holland Circular Hotspot inspiroval již desítky zemí k založení této platformy pro sdílení cirkulárního know-how. V INCIEN jsme přesvědčeni, že uzrál čas vytvořit platformu, která informuje, inspiruje a propojuje společenské aktéry, ať už na českém nebo zahraničním trhu. Vnímáme to jako možnost jak držet krok se současným globálním vývojem stejně jako se to daří Circular Slovakia na Slovensku Obehové Slovensko.

Velký zájem o Hotspot nás těší a zavazuje zároveň. Po představení projektu ČCH následovala podnětná diskuze, která se týkala fungování a možných přínosů platformy.  Dali jsme dohromady odpovědi na 10 otázek, které na první akci zazněly a které zároveň mohou potenciálním zájemcům pomoci si lépe vytvořit představu o tom, jak bude ČCH fungovat (odpovědi najdete na konci článku):

 1. Jaké jsou hlavní cíle a aktivity ČCH?
 2. Umožní členství v ČCH organizacím se lépe zorientovat na českém tak i zahraničním trhu?
 3. Je možné zapojení jednotlivců do ČCH? 
 4. Je vhodné členství i pro samosprávu?
 5. Jak členství bude fungovat pro akademickou sféru?
 6. Bude snaha o napojení ČCH na státní sféru a eskalace aktuálních výzev?
 7. Bude existovat propojení mezi ČCH a Informačním systémem odpadového hospodářství ISOH?  
 8. Jak ČCH bude pohlížet na technologická omezení v CE?
 9. Zajistí ČCH přehled přímých zpracovatelů odpadu a spolupráce s MPO?
 10.  Plánuje se v rámci ČCH se zapojením i nově vznikající vlády?

Samotná diskuze po úvodní prezentaci vedla zájemce ke sdílení svých podnětů, aktuálních výzev a šíření informací, například aktivity švýcarského hotspotu lze sledovat zde: Circular Economy Switzerland. Blíží se uvedení globálního přehledu příkladů dobré praxe zabývající se obaly využívaných v retailu: News – ECR Community  a mnohé další zajímavé podněty, které lze v rámci ČCH sdílet, a tím se jako komunita dále posouvat k udržitelné budoucnosti.

Do ČCH má přístup každý, kdo chce aktivně participovat na změně a na tvorbě platformy, která respektuje rovnocenné partnerství členů opřené o expertízy odborníků a jejíž společným usílím je otevřené sdílení zkušeností a informací. Přikládáme prezentaci ke shlédnutí (níže) a odkaz na registraci.

Budeme se těšit na spolupráci! Váš ČCH tým!

 1. Jaké jsou hlavní cíle a aktivity ČCH?

V první řadě inspirovat, ukazovat, co se aktuálně děje, informovat a poskytovat expertní informace a názory, případně i stanoviska. Propojovat jednotlivé aktéry mezi sebou, vytvářet podnikatelské příležitosti a konsorcia. Sdílet informace, ukazovat i co se nedaří,  definovat bariéry a zapojovat veřejnou sféru, což navazuje na další INCIEN aktivitu, která v roce 2022 bude jednou z priorit (advokacie).  Přesný harmonogram aktivit s možným typem členství v ČCH bude zveřejněn na konci Q1/22 po společných diskuzích. Nicméně v hledáčku jsou již mnohé aktivity jako exkurze, pravidelný newsletter, webináře, ad-hoc pracovní schůzky, kulaté stoly,…

 1. Umožní členství v ČCH se organizacím lépe zorientovat na českém tak i zahraničním trhu?

Již v minulosti se na INCIEN obracely zahraniční firmy, které jevily zájem se dozvědět více o českém trhu, i dnes jsme v kontaktu s českými i zahraničními firmami. Například  Cyrkl, který disponuje přehledem jak o našem prostředí v oboru odpadového hospodářství, tak o trhu v okolních zemí. Potenciální členství takových firem v Hotspotu může vést k propojování a vytváření pracovních skupin na dané téma (např. aktuální výzvy sběru recyklace,…). Členství je vždy uzavíráno na jeden kalendářní rok, v případě, že aktuální potřeba organizace je časově specifikována, potom může dávat smysl  roční členství a následně vyhodnotit, zda pokračování v ČCH je cesta nebo případně se obrátit na nabízené programy v INCIEN (bioekonomika, textil a cirkulární zadávání), které se daným tématům věnují do značné hloubky.  Organizace v daném roce otestuje přínos MasterMind skupin (spojit hlavy, informovat se, nasdílet, kdo na čem pracuje, jaké jsou výzvy a příležitosti a možnost se i byznysově propojit) a ad-hoc pracovních skupin na poptávané téma. 

Situaci za hranicemi sledujeme kromě stálých expertních kontaktů i díky spolupráci se slovenským a maďarským cirkulárním hotspotem a pokračujeme v navázání i s dalšími hotspoty.

 1. Je možné zapojení jednotlivců do ČCH? 

  Ano, uvažujeme zapojit i aktivní občany se zájmem o udržitelnost. Celá řada absolventů našich kurzů je v pozici, že např. hledají zaměstnání, jsou na volné noze, nebo jsou experty v daném sektoru a členství v Hotspotu by pro ně i pro další členy Hotspotu mohlo být vzájemně prospěšné a zajímavé i vzhledem k zvýhodněným příležitostem v zapojování do našich kurzů, seminářů,…

 1. Je vhodné členství i pro samosprávu? 

INCIEN již aktivně spolupracuje s regiony, městy a obcemi ať už se to týká scanu materiálových toků nebo témat jako je odpadového hospodářství, napojení na energetiku nebo vodohospodářství.   Proto právě i tyto instituce mohou přinést své aktuální téma do Hotspotu ke kulatému stolu.

 1. Jak členství bude fungovat pro akademickou sféru?

Stále častěji se na nás obracejí univerzity ohledně konzultací, seminářů a proto i zde vidíme možnou symbiózu, která může vzniknout v rámci formování výzkumných záměrů, napojování na byznysové partnery, zavádění cirkularity do výzkumných projektů nebo vytváření nových studijních programů. Zejména v propojování akademické sféry a byznysu vidíme přidanou hodnotu. 

 1. Bude snaha o napojení ČCH na státní sféru a eskalace aktuálních výzev?

Jednou z priorit ČCH bude daná témata konsolidovat a komunikovat navenek jako společné stanoviska Hotspotu. Vizí je zvát i zástupce státní sféry do dílčích skupin, pokud to bude relevantní. V případě, že by byly identifikovány konkrétní bariéry, které by bránily k zavádění cirkularity, potom se jedná o aktivitu, kterou je třeba zastřešit jinou INCIEN iniciativou a to tzv. advokacií. 

 1. Bude existovat propojení mezi ČCH a Informačním systémem odpadového hospodářství ISOH

ČCH se bude snažit propojovat aktéry mezi sebou, nemáme ambici být datovým integrátorem. Data odpadového hospodářství čeká evoluce, ve smyslu lepšího mapování celých materiálových toků, což spadá v současné době v kompetenci CENIA. 

 1. Jak ČCH bude pohlížet na technologická omezení v CE?

Cirkulární ekonomika je koncept, který není jenom o technologických řešeních, ale zejména o principech a přístupech. Například strategie Farm to fork souvisí s omezením minerálních hnojiv, cesty nejsou technologické, ale spíše systémové nebo procesní. Je třeba zjistit, jakým způsobem a kde získat organickou hmotu, jak ji zapracovat do půdy, jaké má organická hmota dopady, z čeho jsou komposty nebo digestáty vyráběny, jaké jsou minerály a živiny, které se do půdy dostávají,… Je třeba uzavírat cykly na velmi pokročilé úrovni, která kombinuje odpadové hospodářství a zemědělství, technologie hrají jen okrajovou roli, např. další využití biopolymerů, které se rozkládají na coating obalení semínek nebo snižování minerálních hnojiv. ČCH chce řešit právě otázku konceptu cirkularity v rámci pracovních skupin a zabývat se novými tématy, která dosud nejsou uchycená, např. ekonomické výsledky cirkulární ekonomiky, zapojení behaviorálních přístupů do komunikace k zákazníkům,… Ideální pro MasterMind skupiny, kdy klíčový aktéři a  relevantní členové hotspotu diskutují na dané téma s moderovanou diskuzí za přispění expertů.

 1. Zajistí ČCH přehled přímých zpracovatelů odpadu a spolupráce s MPO?

ČCH mimo jiné propojuje a proto ukazuje jaké jsou možnosti na českém trhu, např. v oblasti přímých zpracovatelů odpadů je firma Cyrkl, která disponuje zkušenostmi na našem i zahraničním trhu. INCIEN sleduje cirkulární aktivity a následně doporučuje, nasměruje a zve experty v daném tématu ke kulatým stolům. 

 1.  Plánuje se v rámci ČCH se zapojením i nově vznikající vlády?

Určitě ano! INCIEN je v kontaktu s novou poslaneckou sněmovnou, s poslanci i senátory. V plánu je zvát tyto aktéry i do pracovních skupin.